Information i Kvidinge om förändringar inom äldreomsorgen


I onsdags (28/4) var vi 80 personer, som träffades på Rönnåsen för att lyssna
på hälso och omsorgschefen Gunilla Velin
. Det var Centerpartiet, som stod som
inbjudare.
Gunilla Velin redogjorde bl a för de förändringar, som är på gång inom  äldre-
omsorgen. Björnåshemmet lägges ned och nytt boende öppnas på Astern. Vad
gäller hemtjänsten blir det möjligt att välja om man vill ha den kommunala
hemtjänsten eller välja privat alternativ. En annan nyhet var att kommunen har
anställt en anhörigkonsult.
Den fråga, som vållade mest diskussion var omläggningen av hemtjänsten,
 som framöver skall utgå från Åstorp. Många var rädda för att inte få behålla sina
kontaktpersoner.
Frivilligcentralen i Åstorp omnämndes som en föredömlig verksamhet och man blev
överens om att en liknade verksamhet behövs i Kvidinge.
Likaså var man överens om att nästa äldre mässa bör vara i Kvidinge, vilket
troligtvis blir fallet.
För min del anser jag det är viktigt att ta till vara på det engagemang, som
finns i Kvidinge. Nästa äldrermässa  skall vara i Kvidinge och det måste
byggas upp en frivillig verksamhet. Sen är det av vikt att de personella
förändringarna närmast de boende på Rönnåsen bli så små, som möjligt. 

Politisk enighet om valfrihet inom hemtjänsten

Vid gårdagens fullmäktige sammanträde  beslöts att inom äldreomsorgen är det valfrihet
om man vill utnyttja kommunens hemservice eller om man vill välja privata alternativ.
Även om det funnits socialdemokrater som varit negativa så blev det ändå så att ett
enigt fullmäktige bakom detta beslut.
Oppositionen ville gå ett steg längre och att även matdistributionen skulle kunna köpas
från annat håll samt att utreda valfriheten inom omvårdnad.
Jag tycker det är jättebra att vi tar ett stort kliv vad gäller valfrihet inom äldreomsorgen
men att vi skall skynda långsamt och se om första steget slår väl ut innan vi går vidare.
Alltför stora förändringar skapar oreda och kanske t.o.m. kaos.

MILJÖFÖRSTÖRING - på Fredriksberg

Ett företag som odlar kryddväxter vill etablera sig i Åstorp. Det är bra för enligt
företagets uppgifter skall det ge arbete åt 25 årsanställda och 50 st sommarjobbare.
Detta tycker jag är bra.
Men när sossar och moderater vill sälja 6 ha åker från Fredriksberg går mitt
parti och jag emot denna försäljning.
Fredriksberg ligger på Söderåsens nordsida och här vill vi inte ha några ingrepp i
landskapet. Dels har kommunen sin vattentäkt där, dels är det en bit av "den goda
åkerjorden" och för övrigt representerar hela sluttningsområdet ned till 21:a en
viktig miljöresurs. Trädgårsanläggningen kommer dessutom att anläggas på hård-
gjorda ytor med "dagsljus" nattetid. Även detta en miljöstörning för närboende.
Jag vill att samhällsbyggnaskontoret får i uppdrag att finna en lämpligare
placering ur miljö synpunkt och  där inte landskapsbilden påverkas så negativt,
som den gör på Fredriksberg. 


El-bilen - Framtidsbilen

I går fick jag provköra Öresundskrafts elbil.
En trevlig upplevelse. Det var en Fiat där ordinarie motor har ersatts med en elmotor.
Den var lättkörd och tystgående. Treväxlad och bekväm.
Bilen kan laddas hemma från ett vanligt el-uttag. El-kostnaden pr mil är 2:50 kr. Man kan
köra 10 mil på en laddning. Topphastighet 110 km på motorväg.
Det kommer givetvis att ske en enorm utveckling på el-bilssidan de närmaste åren inte minst
efter regeringens  forskningspengar till bilindustrin.
Det är en lämplig bil i första hand för familjer med två bilar.
Även för kommunens hemtjänst kommer det att vara en lämplig bil. Driftssnål och miljövänlig.

En av landet skickligaste skolpolitiker besökte Åstorp

Sofia Larsen och rektorerna Ingrid Sturén och Ola Garvell.Ordf. i riksdagens utbildningsutskott
Sofia Larsen ses på bild t.v. föreläsa och ha dialog med kommunens rektorer
T.h. Sofia tillsammans med Björnekullaskolans Ingrid Sturén och Ola Gardell.

På f.m. (14/4) besökte Sofia Larsen Tingdalskolan tillsammans med Ann-Louise Ekberg,
v.ordf. i bildningsnämnden och mig. Det var skolans bitr.rektor Pia Elming, som berättade
och visade runt. Sofia besökte även uteförskolan Skogspilen, där tillagningen av mat ute i
skogen imponerade. Sedan vid Heiners gård bjöd en förskolegrupp på cirkus.
Sofia bjöds på luch på Björnekulla skolan och fick då smaka den väl sammansatta och goda
 kost som är åstorpselevernas vardagsmat.
Efter rundvandring på Björnekullaskolan besöktes Peter Svensskolan där platschefen
Martin Johansson berättade om  friskolans verksamhet i Åstorp
Till sist berättade Sofia för femtontalet rektorer om sin syn på skolan och om de förändringar
inom skolan,som regeringen planerar. Hon sa bl a att "skolan skall ha ramar men också kramar".
Hon betonade även ledarskapets betydelse för en framgångsrik skola.
Sofia sammanfattade sin dag i Åstorp med att konstatera att det i Åstorp fanns både ramar
och kramar och att man tycks nå sina uppsatta mål.
 


Beröm åt Åstorps skolor för arbete mot mobbning

Alltför ofta är det negativa saker som lyfts fram, när man granskar den
kommunala sektorn. Det är framförallt pressen men även vi politiker och allmänhet
som fokuserar på det, som är mindre bra.
Det var därför glädjande, då Åstorps kommun häromdagen uppmärksammades
för något posetivt. Man hade lyckats väl med sitt arbete mot kränkande behandling av barn i skolan.
Enligt en undersökning som SKL (Sveriges kommuner och landsting) gjort är
Åstorp en av de tre bästa kommunerna i landet att hantera dessa frågor.
Stort beröm åt bildningsförvaltningen och skolorna för att man framgångsrikt
stoppat mobbninggen genom att vidta åtgärder och göra uppföjningar.                                                          

Årsmöte beslöt att Åstorps teaterförening skall vara vilande.

På årsmötet häromkvällen med teaterföreningen beslöt man att verksamheten skulle vara
vilande eftersom man inte fick ihop en styrelse.
Föreningen har en kassa på c:a 25.000 kr, som förvaltas av den regionala föreningen, så
länge Åstorps föreningen är vilande. Under 2009 erhöll man arrangörsstöd från riksteatern
med 26.00 kr. Föreningen är en förutsättning för att bidrag skall erhållas. En aktiv teater-
förening kan bidra till ett ökat teaterintresse i vår kommun,
Det är därför viktigt att kommunens bildningsnämnd verkar för att teaterföreningen
åter blir aktiv. Nämndens kulturutskott borde kunna vara interimstyrelse till dess att
en ny styrelse kan väljas.


RSS 2.0