Vi som vet mest !

Centerns tidigare v.ordf. i Bildningsnämnden, Christel Svensson, gick i går
till final i tv:s frågetävling "Vi som vet mest". Vill Ni se hur det går , så kan
Ni följa tävlingen på fredag.
Det är andra gången på kort tid, som en centerkvinna från Åstorp går till
denna final. För ett tag sedan var även Kerstin Malm lika lyckosam.

Polisen övervältrar kostnader på Åstorp

Polisen kommer snart att flytta in i nya fina lokaler centralt i Åstorp. Det gläder vi oss åt.
Däremot är det för dåligt, att trots att polisen fått allt större ekonomiska resurser år efter
år, har de inte resurser att ha en reception öppen för allmänheten i polishuset.
Vill kommunen ha denna service måste kommunen själv stå för den och även för hela
kostnaden.
Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns ett förslag till kontrakt mellan kommunen
och polisen där medborgarkontoret skall utföra receptionstjänst samt enklare
förvaltningsuppgifter.
Medborgarkontoret skall tillhandahålla blanketter, broschyrer och annat informationsmaterial,
informera om öppettider och kontaktuppgifter hos polisen samt vägleda till information i
polismyndighetens informationskanaler (hemsida m.m.). man skall för allmänheten tillhanda
hålla telefon och internetdatorför möjlighet till direktkontakt med polisens kontaktcenter.
Ta emot hittegods och lämna ut bevis därom till upphittaren
All denna service skall kommunen utföra utan ersättning från polisen. Detta är en kostnads-
övervältring av polisen på de små kommunerna. I de större kommunerna har polisen
 fortfarande full service.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och därmed även jag fann oss tvingade att föreslå ett
gokännande av kontraktet för annars blir vi lokalt utan denna service och åstorpsborna
tvingade att vända sig till Helsingborg.
Det är dock djupt orättvist.

En kostpolicy för kommunen är på gång

Centerpartiet har motionerat om att Åstorps kommun skall ha en kostpolicy och att man skall upphandla råvarorna på ett sätt så att även närproducenterna kan vara med och lämna anbud. En arbetsgrupp, som skall jobba fram ett förslag, är nu tillsatt. Den består av kostchefen Ditte Sandström, rektorn för Tingdalsskolan Kerstin Andersson, Anita Sjöberg från bildningsförvaltningen, Sara Persson Folkhälsorådet och Kurt Grönsund, som kommer att svara för upphandlingen. Gruppen har en bred erfarenhet och bör därför ha möjligheter att åstadkomma ett bra policy förslag och ett förändrat sätt att upphandla.

Många kvinnor i offenliga sektorn kommer att få låg pension

Lönerna inom såväl vård som skola är låga. Låga löner leder till låga pensioner.
Skall vi få en lösning på detta måste man centralt bli överens om en höjd nivå
i sektorn.
Detta tycks dock vara avlägset efter vår finansminister häromdagen anklagade
kommunerna för att godkänna för höga ingångslöner.
Ett annat problem inom vårdsektorn är, att inte alla, som önskar arbeta heltid får
det. Detta är ett problem i nästan alla kommuner och även i vår. F.n. jobbas
det för att vi skall få till stånd fler heltider.
Moderatkvinnorna centralt har gått ut med budskapet att många av vårdens
kvinnor är morgondagens fattigpensionärer. Detta har fått Margareta Pålsson
och Katrina Dakouri att skriva två nästa likalydande insändare i HD med buskapet
"Undersköterskorna i Åstorp är morgondagens fattigpensionärer". Om
deras påstående är riktigt så har de det gemensamt med de flesta  andra
undersköterskor i Sverige.
Dessutom är det så att flera av våra moderat ledda grannkommuner har en ännu lägre andel heltidsanställda
och Båstad och Örkelljunga tillhör de kommuner i Sverige,som har lägst andel
heltidsanställda.Revisionen gav kommunen mycket beröm för bra bokslut

Åstorps kommuns revisorer hade i går kallat kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium till sammanträde
för genomgång av deras granskning av 2010 års årsredovisning.
Revisorn från Ernst & Young var föredragande. Han gav mycket beröm
åt 2010 års årsredovisning. Den gav en rättvisande bild av ställningen.
Bra material, väl dokumenterat och ger svar på alla frågor. En lätt
läst årsredovisning.
Balanskravet uppnått. Av verksamhetsmålen var 80 % helt uppnådda
och 13 % delvis. Enlift revisorn är det naturligt att man inte når 100 %.
I de fall man gör det är målen troligtvis för lågt satta.
Det var glädjande med så mycket beröm från revisionen, som vitt skiljer
sig från den bild, som några i bland försöker måla upp i fullmäktige,
då allting framställs dåligt och allt illa skött.


Maud Olofsson sitter kvar?

Ett par av de yngre centerpartistiska riksdagsledamöterna tycker att Centern skall
bytta partiledare redan till höstens stämma.
Min uppfattning är att vi skall göra det före 2014 års val. Troligtvis kan det ske
antingen vid extra stämman 2012 eller ordinarie stämma 2013.
Jag tycker det är en fördel om vi får en partiledare, som inte är statsråd. Partiet skulle
därmed få en friare ställning i förhållande till alliansen. 
Min kandidat är Annie Johansson, som i dag är Centerns talesman i de
ekonomiska frågorna. Kunnig, verbal, skicklig debattör och orädd politiker.

RSS 2.0