Mycket folk på torpardagarna i Åstorp

Torpardagarna i lördags och söndags den 27 och 28/6 samlade över 30.00 besökare. Centerpartiet fanns på plats och bjöd på center godis samt delade ut flygblad, där vi inbjöd till studiebesök på Kvidinges nya bibliotek i den gamla järnvägsstationen och därefter till kaffe på Tomarps Kungsgård. Margareth Anderberg kommer där att berätta om Kungsgårdens historia.
Kommer alla som visade intresse under torpardagarna blir vi många som deltar på tisdag.

Center-rikdagsledamöter besökte Tomarps Kungsgård

Med anledning av fastighetsverkets utredningsförslag om försäljning av Tomarps Kungsgård besökte centerns ledamot av riksdagens kulturutskott, Anders Åkesson, tillsammans med c- riksdagsledamoten från nordvästskåne, Gunnel Wallin , Tomarp Det var Gunnel, som hade aktualliserat träffen. Hon tyckte det var viktigt att Anders på ort och ställe, fick se Kungsgården och ta del  av all den kultur, som finns att tillgå.Som ordförande i Tomarps Kungsgårs vänner deltog även jag i träffen.
Ulf och Magreth berättade om  deras elva år på Tomarp men också om den myckna historia som är förknippad med Kungsgården.Sedan redogjorde jag för vänföreningens uppfattning hur viktigt det är att Tomarps Kungsgård är i statlig ägo och därmed att kungsgården kan garanteras vara tillgänglig för allmänheten.
Anders Åkesson tog även del av den reklamfilm som fastighetsverket framställt om TK. Hann fann att fastighetsverket verkade stolt över den upprustning, som skett i Tomarp och över den verksamhet som där bedrives.
Han tyckte även att Tomarps Kungsgård var ett ypperligt exempel på hur fastighetsverket skall arbeta för att nå ut till allmänheten och göra vår historia tillgänglig för många. Han var bekymrad över utredningens många brister och felaktigheter vad gäller Tomarp och undrade då om man överhuvudtaget kunde ha tilltro till den gjorda utredningen.
Han tyckte nu att han hade ett bra beslutsunderlag, när frågan kommer upp i kulturutskottet.

BEHÖVER ÅSTORPS KOMMUNALA ORGANISATION FÖRÄNDRAS ?

I Centerpartiets överenskommelse med Socialdemokraterna efter valet 2006 ingick att efter två år så skulle den då nya organisationen utvärderas. Den pågår nu . En konsult Axel Danielsson har fått uppdraget att göra utvärderingen och kommunstyrelsens arbetsutskott träffade honom i dag. Utvärderingen blir inte klar förrän i augusti så konsulten rapporterade därför endast en del synpunkter.
Centern vill ha förändringar  tillstånd och jag har klargjort att vi bl a  vill att den som är beställare även skall betala för det man beställt. Det innebär då att medborgarnämndens och hälso och omsorgensnämndens verksamhet måste omorganiseras
Vi vill även att förvaltningarna för bygg och miljö skiljes från medborgarförvaltningen och lägges samman med samhällsbyggnadskontoret. Jag hoppas att vi skall bli politiskt överens om dessa förändringar.


Kommunfullmäktiges sammanträde 22/6

Kvällens intressantaste fråga var interpellationen från kommunens tididigare skolchef Anders Wilhelmsson (s) till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg i vilken omfattning  fristående skolor innebär ökade kostnader för kommunen. Sandbergs ekonomiska  ekonomiska redovisning visade på en merkostnad på drygt 900.000 kr för en termin.  Wilhelmsson påpekade att merkostnaden inte var av engångs karaktär och att kommunens merkostnad därför var 1,8 milj pr år, Han sade att han inte var emot alternativ  till kommunala verksamheten men att  dessa alternativ medför ökade kostnader för kommunen.
Min uppfattning är att  så inte behöver vara fallet utan vi kan lägga ut vissa delar av kommunens verksamheten utan att det är kostnadsdrivande .. Det kan kanske t o m med bli till en lägre kostnad. Detta hävdade jag i debatten.
Min och centerns uppfattning är att merparten av den offentliga  verksamheten  skall vara i kommunal regi men att alternativ skall finnas vilket är stimulerande för den egna verksamheten och till gagn för kommuninvånarna.

Samhällsbyggnadskontorets chef Bengt-Olle Andersson informerade vid centerns medlemsmöte

Vattnet i Hyllingedammen har så dålig kvalité att där nu är fiske och badförbud. Kvalitetsförsämringen beror på att vatten ,som troligtvis kommer från den gamla Hyllingegruvan , tränger upp i parken och rinner sedan ut i dammen. Detta vatten har en mycket hög järhalt och när det når luften oxiderar det  och en del sätter sig på fiskarnas gälar.
Vattnet kan renas genom att det ledes till en ny mindre damm och där renas i ett sandfilter och därefter ledes ut i
den stora dammen.
Centerpartiet ställer sig helt bakom denna lösning, som förhoppningvis skall leda till att vi åter får friskt vatten i Hyllinge-dammen och att vi åter igen skall kunna bada och fiska i denna damm.
Bengt-Olle berättade även att lekparken i Hyllinge är återställd och strax klar att tas i bruk. Trevligt med även positiva nyheter för Hyllinge

Sveriges skickligaste EU-parlamentariker Lena Ek omvald

I valrörelsen korade Aftonbladet Lena Ek till Sveriges skickligaste i EU- parlamentet.. Hon har nu blivit omvald men kommer även fortsättningsvis vara parlamentets enda svenska centerpartist . Målsättningen och förhoppningen att det efter senaste valet skulle vara fler centerpartister infriades inte.
Enligt min mening beroende på att man i partiets valmaterial aldrig förde fram och marknadsförde vad centern ville åstadkomma i Bryssel utan allmänt talade man om öppenhet, demokrati och fred. Reklamfilmen  med bollen som fastnade i ett träd måste vara framställd av någon politiskt ointressedad amatör. Den fick definitivt inte någon människa till att rösta på centerpartiet.
Centerpartiet måste inför kommande val lära av misstagen från denna valrörelsen och sätta fokus på vad man vill slå vakt om och vad man vill förändra.

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0