God ton i fullmäktige


Vid den gångna veckans fullmäktigesammanträde fördes diskussionerna i en ovanligt god ton.
Min fråga till bildningsnämndens ordf Reino Persson om verksamheten i kulturhuset besvarades, men dock inte på det sätt jag hade hoppats. Det blev inga konkreta svar om vad som skall hända i kulturhuset utan Reino hänvisade till en arbetsgrupp, som skall komma med förslag.
Vad som nu krävs är omedelbara åtgärder från nämnd och kulturchef för att åter få i gång verksamheten
i kulturhuset. 
 

Interpellation till Bildningnämndens ordförande

Jag har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande Reino Persson om kulturutbudet i kulturhuset Björnen, vilken han kommer att besvara vid morgondagens fullmäktige.
Vi har läst i HD/NST att det blir nästan inga höstaktiviter i Björnen.
Ett brett kulturutbud är viktigt för att Åstorp skall vara en attraktiv kommun och därför måste kulturhuset Björnens verksamhet åter komma i gång. Mina frågor till bildningsnämndens ordförande:
Vilka åtgärder vidtages för att få i gång höstens verksamhet?
Vilka planer finns för 2013 års verksamhet?

Revisorer berömde delårsbokslut

I går hade kommunens revisorer genogång av delårsbokslutet med fullmäktiges presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Revisorerna konstaterade att det var ett bokslut klart bättre än budget. Man konstaterade även att ekonomin är i balans och att kostnaderna under en femårsperiod är mindre än 98 % av intäkterna Ekonomichefen fick välförtjänt beröm av Ernst & Young för delårsbokslutets upplägg. Synd att den ks-ledamot , som på kommunstyrelsen kritiserade delårsbokslutets underlag, inte var med och hörde berömmet.

Starkt delårsbokslut för kommunen

Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags presenterades delårsbokslutet pr den 31/7. Ekonomichefen Ingrid Johnsson kunde lägga fram ett bokslut med en prognos för helåret med ett resultat på över 20 milj.kr.
 Detta resultat är betydligt bättre än budget. En budget som oppositionen ansåg underbalanserad när den togs i fjor.
Trots de fina siffrorna återremitterades bokslutet, då oppositionen ville ha en utförliggare tjänsteskrivelse även om detta på intet sätt ger ett bättre bokslut

Självklart med verksamhet i Kulturhuset

I gårdagens HD kunde vi läsa att Kulturhuset Björnen går i idé. Detta är oacceptabelt. Man måste hitta andra lösningar för hösten,
Årets anslag förbrukades till stor del på gruppen Timotej, som blev en flopp.
Det är viktigt vi har verksamhet i kulturhuset och i höst får man därför förlita sig till lokala aktörer. eller hyr ut lokalerna till intresserade proffs. För 2013 behövs en bättre planering med blandning av teater och musik och en blandning av lokala aktörer och inhyrda proffs. SJÄLVKLART MÅSTE VI HA ETT KULTURHUS MED EN BRED VERKSAMHET

Föråndrad vindbruksplan på gång

Vid senaste styrgruppsmötet om vinbruksplanen blev en del föråndringar i förhållande till den tidigare utställda planen.. Det fanns föreslagna vindkraftsområden, som försvarsmakten var emot och därför fick strykas och energimyndigheten ansåg att det inte borde krävas detaljplan för vindkraft i Åstorps kommun. Cemnterpartiet fick S med sig på att ta bort kravet på detaljplan
och endast kräva bygglov. Detta ger samma möjlighet för närboende att lämna synpunkter, men innebär en förenklad administration. Den senaste planen kommer att ställas ut.

RSS 2.0